شعر مارینی

یه روزی یه مارینی
ره ا تی یه زمینی
خواسش کلندی بکو
بکاله گندم و جو
بیل و کلند ا باش بی
دوتاش این ککاش بی
سوار قاطر وابی
نرهته بی ور وابی
ازنو هم راس وابی
سوار خر لهراس وابی
ادامه خواندن شعر مارینی